• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen kan dock besluta att sammanträdet inte ska var offentligt i särskilda fall.

Möteslokal är Konsthallen på Biblioteket och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas.

Sammanträdestider 2017: 1 mars, 29 mars, 26 april, 30 maj, 
13 september, 25 oktober och 29 november.


Kommunstyrelsen behandlade följande ärenden på sammanträde tisdagen den 30 maj 2017.

3. Årsredovisning 2016 för Bergslagens Kommunalteknik.
4. Revisionsberättelse för Bergslagens Kommunalteknik för år 2016.
5. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är
färdigbehandlade i april 2017.
6. Svar på medborgarförslag 4/2016 om hundrastgård.
7. Förslag till hundaktivitetsplats.
8. Förslag att ersätta Bkkupan med moduler.
9. Ekonomisk rapport t.o.m. april 2017.
10. Förslag till revidering av dokumenthanteringsplan för delar av
kommunstyrelsens verksamheter.
11. Förslag till medverkan i ESF-projektet All In.
12. Förslag till utveckling av Tursam/Destination Bergslagen.
13. Förslag till IKT-plan för Nora kommuns förskolor.
14. Svar på motion om alla barns rätt till 30 timmars förskola.
15. Anhållan om tilläggsanslag för kompletterande utredning om
Länspendeln.
16. Svar på remiss om regional utvecklingsplan - RUS.
17. Samhällsförbundet Bergslagens förslag om anslutningsavgift vid
Nedre Alntorp.
18. Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens förslag gällande Lämåsens
Samhällighetsförenings förfrågan om överförande av huvudmanna-
skapet för vägnät mm.
19. Delgivningar.
20. Delegationsbeslut.
21. Delegationsbeslut, utskottets beslut.
22. Nytt förebyggande arbetssätt för målgruppen ungsdomar och unga
vuxna.

OBS! När ärende nr 22 behandlas kommer mötet att vara stängt för allmänheten.


Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-06-08