• Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Kommunstyrelsen kan dock besluta att sammanträdet inte ska var offentligt i särskilda fall.

Möteslokal är Konsthallen på Biblioteket och mötet börjar 8.30 om inget annat meddelas.

Sammanträdestider 2017: 1 mars, 29 mars, 26 april, 30 maj, 
13 september, 25 oktober och 29 november.

Kommunstyrelsen behandlar följande ärenden på sammanträde onsdagen den 25 oktober 2017.

3.   Förslag till sammanträdesplan för utskotten, kommunstyrelsen samt
      kommunfullmäktige för år 2018.
4.   Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2018.
5.   Fastställelse av utdebitering för år 2018.
6.   Bergslagens Överförmyndarnämnds förslag till revidering av avtal om
      gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet gällande
      kostnadsfördelning.
7.   Samhällsbyggnad Bergslagens förslag till tillägg i nämndens
      reglemente med anledning av ny lag om e-cigaretter.

8.   Svar på motion 18/2013 om norapolitikernas pensionsförmåner.
9.   Svar på medborgarförslag 3/2013 om vargfri kommun.
10.  Yttrande över remiss om valkretsindelning i Region Örebro län.
11.   Svar på revisionsrapport om det kommunala aktivitetsansvaret.
12.   Förslag att utse verksamhetsansvarig för medicinska avdelningen
        elevhälsan. 
13.   Solberga förskola AB:s ansökan om utökat antal förskoleplatser.
14.   Revidering av samverkansavtal med Samhällsbyggnadsnämnden
        Bergslagen. 
15.   Förslag att avsluta uppdrag om utredning om spontanidottsplats.
16.   Kvinnohuset i Örebros ansökan om bidrag.
17.   Överenskommelse mellan Nora kommun och Region Örebro län om
        utskrivningsklara patienter. 
18.   Begäran om förlängd utredningstid för arbetet med att ta fram 
        Handikappolitisk plan.  
19.   Redovisning av handlingsplan och åtgärder för att få budget i
        balans.
20.   Fyllnadsval: ny ledamot i barn- och ungdomsutskottet t.o.m 2018.
21.   Fyllnadsval: ny ledamot i socialutskottet t.o.m 2018.
22.   Fyllnadsval: ny ledamot i socialutskottet t.o.m 2018.
23.   Fyllnadsval: ny ersättare i ledningsutskottet t.o.m 2018.
24.   Förslag till yttrande över ny version av Regional 
        utvecklingsstrategi.     
25.   Delgivningar.
26.   Delegationsbeslut.
27.   Delegationsbeslut, utskottets beslut. 
28.   Uppvaktning av medaljörer 2017.
29.   Bidragsansökan för dräneringsåtgärder mm på Norvalla.
30.   Yttrande över förslag till ny Länstransportplan.


Informationsägare: Kommunstyrelsen, administrativa avdelningen
Sidan uppdaterad: 2017-10-17